COBOL

cobol.迁移

Z / OS迁移助手的新IBM Enterprise Cobol是直播,以指导您通过COBOL迁移

Z / OS迁移助理(CMA)的IBM Enterprise Cobol在Cobol迁移用户中非常流行。它是一个逐步的向导和一个互动核对表,它通过沿着COBOL 4或来自COBOL 4的迁移旅程来指导用户…
继续阅读 »